skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AFA Escola Eulàlia Bota

Població:
Barcelona

Modalitat:
Tothom a l’AFA

Breu descripció del projecte:
El curs passat, la Comissió Inclusiva de l’AFA va iniciar unes trobades virtuals mensuals per a les famílies amb membres amb necessitats educatives específiques (NEE), a les quals hi participaven les components de la pròpia comissió. Aquesta iniciativa continua en marxa actualment.
En aquestes trobades les famílies han pogut compartir les seves experiències personals respecte a criança, tràmits burocràtics, conflictes viscuts i aspectes quotidians relacionats amb les NEE, aprenent així unes de les altres i recolzant-se mútuament.
Els temes tractats en aquestes reunions han estat els que han sorgit de forma espontània al llarg de les reunions, tot i que s’ha ofert la possibilitat de fer-les temàtiques si alguna família ho demana.

Pressupost:
Aquesta activitat no va tenir (ni té) cap cost, ja que la participació de tothom va ser voluntària i el suport per a connectar-se a les sessions és de propietat de cada família participant.

Obstacles a vèncer:
Moltes famílies no comparteixen amb la resta que tenen membres amb NEE degut als estereotips, mites i tabús que encara tenim a la nostra societat, pel que no s’atreveixen a unir-se al grup de recolzament.
També ens trobem que una part d’aquestes famílies no participen a l’AFA ni a les activitats socials de l’escola, pel que es fa difícil informar-les de l’existència del grup i de com funciona.
Per últim, tot i que les trobades virtuals afavoreixen la conciliació familiar, el format resta espontaneïtat, i dificulta una comunicació fluïda i natural. Quan la situació epidemiològica ho permeti, es proposarà a les famílies canviar a format presencial o alternar-los.

Col·laboradores:
Famílies

Àrea territorial:
Barcelona ciutat

Paraules Clau:
Trobada, suport, confiança, família, NEE, unió, experiències, compartir, empoderar, informar, comunicació, participació, col·laboració, empatia.

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
Unió, inclusió, comunicació, participació, col·laboració, compartir, apoderament, empatia.

Materials necessaris:
Equip informàtic i connexió a internet, a càrrec de cada família.

Necessitats ateses:
Les famílies amb membres amb NEE sovint es senten excloses de les relacions i converses habituals amb altres famílies degut a diversos factors: experiències particulars degudes a la particularitat de la NEE, diferències en el desenvolupament psicomotriu i social de les persones amb NEE, absentisme escolar més elevat degut a tractaments, teràpies o visites a especialistes mèdics, absentisme laboral més elevat, estereotips, mites i tabús relacionats amb les NEE, referents en temes de criança que poques vegades inclouen la diversitat funcional en les seves estratègies, i un llarg etcètera.
Això provoca una sensació de soledat i aïllament en aquestes famílies. El fet de poder parlar obertament del dia a dia familiar, sense filtres ni tabús, és alliberador i enriquidor per a totes les famílies participants.
Aquestes famílies, a més, moltes vegades es senten perdudes en tot allò relacionat amb tràmits burocràtics, beques, ajudes i suports en general. Les administracions públiques no sempre publiciten prou els suports als que tenen dret les persones amb NEE, la informació i els formularis a complimentar no són del tot clars, i la quantitat de documentació requerida pot arribar a ser un obstacle per a moltes famílies. Aquestes trobades també serveixen per a informar sobre aquestes temes i resoldre dubtes.

Persones necessàries:
Diferents membres de la Comissió Inclusiva i les famílies participants.

 

Objectius:
– Esdevenir un punt de trobada segur i de confiança per a les famílies de l’escola amb NEE.
– Aprendre a través de les experiències compartides.
– Empoderar les famílies amb NEE a través del suport mutu i l’autoconeixement.
– Informar de temes d’interès comuns relacionats amb les NEE (ajudes, beques…).

Període d’execució:
Data inici període d’execució: 17/04/2021
Data final període d’execució: 12/06/2021

Destinatàries:
A les famílies de l’Escola Eulàlia Bota amb membres amb necessitats educatives específiques (NEE).

 

Grup De Suport Per A Famílies Amb NEE
Back To Top