skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Salvador Espriu

Població:
Sant Feliu de Llobregat

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

El procés participatiu PatiEspriu té com a finalitat dissenyar de forma col·laborativa un projecte de transformació de pati donant veu i implicant tota la comunitat educativa. Aquest procés consta de 8 fases:
1- difusió i formació,
2 – conèixer la realitat observant els usos del pati amb una mirada de gènere i recollint punts forts, punts dèbils i propostes de millora de la comunitat educativa,
3 – co-creació,
4 – aprovació del Consell Escolar,
5 – recerca de finançament i recursos,
6 – construcció,
7 – celebració i
8 – seguiment.
Durant el curs 2019 – 2020 s’ha executat part de la Fase 2 i la Fase 3, desenvolupant les següents accions:
– Anàlisis de les enquestes que es van passar en el curs 2018-2019 a mestres, educadores de menjador, infants i famílies.
– Sessions de reflexió i definició dels usos i objectius que l’espai assoleix en els infants com a generador d’aprenentatge. Aquesta acció s’ha inspirat en la Teoria del Canvi, consensuant en primer lloc l’impacte que vol tenir l’espai en l’aprenentatge dels infants i posteriorment definint les activitats, accions o elements amb els qual s’assoliran.
– Sessions de disseny del pati amb dinàmiques de co-creatives i construcció col·laborativa en les que es concreten els elements que formaran el projecte PatiEspriu.
– Disseny dels plànols generals constructius incorporant els elements arquitectònics, naturals i pedagògics definits en les sessions anteriors.

Pressupost:

Aquesta fase no ha tingut pressupost donat que les persones participants eren voluntàries i el material fungible amb què s’ha comptat ha vingut de donacions.

Obstacles a vèncer:

– Fomentar la participació de tots els agents de la comunitat educativa per tal que hi hagués representació i diversitat que aportin diferents punts de vista.
– Sintetitzar en l’anàlisi de dades la informació recollida en les fases anteriors.
– Unificar el llenguatge entre persones tant diferents i d’especialitats tant diverses.
– Dissenyar sessions co-creatives dinàmiques i motivadores.

Col·laboradores:

Direcció
Professorat
Famílies
Infants i joves
Entitats locals
Administració pública
Altres

Àrea territorial:

Barcelona comarques

Paraules Clau:

Co-creació i participació: un procés de co-creació és inherent a la participació activa de tots els seus membres. Consisteix en gestionar la creativitat entre col·lectius o persones diverses per tal que puguin prendre part activament en el procés creatiu, encara que no siguin especialistes ni tinguin coneixements sobre el tema. Cal trobar els mecanismes que permetin complementar-se els diferents coneixements i habilitats que pot aportar cada persona individualment per a crear quelcom col·lectivament.
Protagonisme dels infants: posar als infants al centre de l’aprenentatge vol dir fer-los protagonistes del seu procés d’ensenyament – aprenentatge, donar-los veu i capacitat de decidir com utilitzaran els coneixements i competències en un entorn diferent d’aquell on l’han après.
Per a fomentar la corresponsabilitat dels alumnes és necessari captar la seva atenció a través d’entorns d’aprenentatge i donar resposta a les seves potencialitats tenint en compte els quatre eixos que conformen totes i cada una de les identitats: SER, FER, SABER, ESTAR.
Comunitat educativa: donat que les persones ens eduquem en tot allò que ens envolta, més enllà dels murs dels centres escolars, es tenen en compte els diferents espais i agents susceptibles d’aprenentatge com el barri. Per tant, tota la Comunitat Educativa queda interpel·lada en aquest projecte: Famílies, Infants, Mestres i Comunitat.
Espai generador d’aprenentatge: els espais no són neutres, és necessari entendre l’espai com a font de benestar i com a generador d’aprenentatge. Quan l’espai és pensat i dotat d’intencionalitat educativa, esdevé un element que potencia el procés intel·lectual i creatiu per a que l’aprenentatge sigui significatiu.
Aprenentatge a través del joc: el joc és la forma de viure dels infants. És a través del joc on l’infant no només es desenvolupa física i cognitivament, sinó que aprèn a viure i assaja la manera d’actuar en el món, interioritzant normes i establint límits; explora el món material, resol els seus problemes emocionals i comença a controlar els seus sentiments. Jugar és una activitat necessària i espontània que permet que l’infant desplegui la seva imaginació. Jugar és créixer.

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

L’escola és la suma de moltes mirades i vivències. Infants, famílies, mestres i administració uneixen esforços en un objectiu comú: l’èxit educatiu. En un procés co-creatiu totes les persones prenen part activament aportant els seus coneixements i habilitats, complementat-se i creant quelcom col·lectivament. Iniciar un procés co-creatiu suposa iniciar un viatge ple d’aprenentatges nous, la seva riquesa no es limita només en els resultats aconseguits, sinó en els valors que deixa al seu pas:
IMPLICACIÓ, MOTIVACIÓ, PARTICIPACIÓ, CONFIANÇA, SENTIT DE PERTINENÇA, COMPROMÍS, COMUNITAT, CAPITAL SOCIAL, CORRESPONSABILITAT.

Materials necessaris:

Material fungible (cartolines, posits, rotuladors de colors, material artístic, fulls de colors, celo…)

Necessitats ateses:

Loris Malaguzzi afirmava que els infants tenen tres mestres: els adults, els iguals i l’entorn físic. Els espais no son neutres sinó que cal entendre’ls com a generadors d’aprenentatge.
Com veurem més endavant, el pati, com a espai a l’aire lliure i natural que és, té un fort impacte en l’aprenentatge i això és gràcies a que afavoreix el desenvolupament del control inhibitori (capacitat de controlar de forma deliberada conductes, respostes o pensaments automàtics), la memòria de treball (permet mantenir i manipular informació que és necessària per fer tasques cognitives complexes com raonar o aprendre) i la flexibilitat cognitiva (comporta el maneig d’estratègies fluides que ens permeten adaptar-nos a situacions inesperades pensant sense rigidesa i alliberant-nos d’automatismes poc eficients).
Totes tres habilitats estan vinculades directament al desenvolupament maduratiu del córtex prefrontal i tenen gran rellevància tant en l’èxit escolar (Best et al. 2011) com en el benestar personal.
Per tant, veiem com més enllà de ser un espai d’esbarjo, el pati és un espai ple d’oportunitats educatives, ja que a més de ser on passen una gran càrrega d’hores lectives (525 hores durant tota l’educació primària, més que les dedicades a llengua catalana o estrangera), el pati aporta diferents elements que afavoreixen l’èxit educatiu.

Persones necessàries:

Totes les persones participants han estat voluntàries. El grup motor està format per 5 persones i a les sessions de disseny n’hi han participat 24.

Objectius:

– Fomentar la participació de les famílies en el disseny del pati aprofitant-ne les seves experteses.
– Enfortir la cohesió de la comunitat educativa (infants, famílies i equip d’educadores).
– Corresponsabilitzar la comunitat educativa en la millora del pati.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: Setembre 2019
Data final període d’execució: Març 2020

Destinatàries:

– Infants
– Famílies
– Equip d’educadores (equip docent i educadores de menjador)
– Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

Procés Participatiu PatiEspriu
Back To Top