skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AFA Escola Diputació

Població:
Barcelona

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:
El projecte va començar el curs 2020-21 amb 100 alumnes i una mestra de CS, l’AFA i entitats locals: Espai Germanetes-Aula Viva, LEMUR i La Fundició. Les accions provenen d’un procés escola-famílies que treballa col·laborativament amb les entitats del barri. Primer, l’alumnat va investigar els jardins verticals fets a escoles i altres espais a través d’audiovisuals, reflexionant sobre possibles preguntes de recerca i la seva viabilitat en el context de l’escola. Van partir de la hipòtesi que l’entrada de l’escola era la zona més contaminada degut a l’alta exposició a vehicles contaminants i van consensuar una pregunta: “Si posem un jardí vertical a l’entrada de l’escola reduirem la quantitat de partícules contaminants que hi entren?” Van realitzar dos tipus d’experiments: un per mesurar partícules sòlides i de CO2 a l’escola, per comparar-les amb mesures recollides un cop creat el jardí; també van prendre mesures lluny i a prop de plantes per copsar com redueixen les partícules contaminants. Després van mesurar l’entrada i, realitzant planells i esbossos i calculant pressupostos, van dissenyar per grups el seu jardí. Amb les entitats locals van reflexionar sobre les propostes i la seva viabilitat. Autoavaluant-se i co-avaluant-se, van rescatar aquells elements més interessants de cada jardí per fer un disseny comú. Van triar l’heura per les seves característiques filtrants de la pol·lució ambiental, resistència, preu i baix consum d’aigua. Van elaborar cartells informatius per al veïnat i cartes per a les famílies, i en una jornada a Germanetes, amb les famílies, entitats i veïnatge, van construir les jardineres. Els diferents cursos es van organitzar per omplir-les de terra, plantar-hi les heures, mantenir-les i regar-les. El projecte es va presentar al Congrés de Ciència de Barcelona amb un vídeo fet pels alumnes. Avui les heures estan creixent prou bé, acompanyades de potus, i l’alumnat de sisè d’enguany treballa en l’ampliació del jardí com a proposta pròpia!

Pressupost:
500 euros de la subvenció de Escoles + Sostenibles.

Obstacles a vèncer:
Els principals obstacles amb els que ens hem trobat han estat de quatre tipus. Per una banda, la manca de coneixement tècnic per a portar a terme determinades accions, com per exemple la construcció de jardineres, que poc a poc vam gestionar i resoldre a través de la xarxa de barri (veïnat i entitats locals) que ens va donar el suport tècnic necessari per a crear el jardí. Un segon punt, va ser el re-disseny de l’espai de l’entrada de manera estratègica per encabir les jardineres (per volum, pes) tot garantint la seguretat dels infants. D’una altra banda, obstacles de caire econòmic ja que només teníem una petita subvenció amb la que vàrem cobrir els aspectes essencials del projecte. I finalment ens vam trobar amb el repte de gestionar el rec de les plantes dins de l’edifici (sobretot fora de període lectiu, que es va resoldre involucrant al veïnat).

Col·laboradores:
Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública, Altres

Àrea territorial:
Barcelona ciutat

Paraules Clau:
Aprenentatge autèntic i transformador; Co-creació comunitària; Contaminació atmosfèrica interior; Disseny d’espais; Emergència climàtica; Jardí vertical; Mètode científic; Qualitat educativa; Salut i medi ambient; Treball en xarxa

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
Cohesió, Col·laboració, Consciència de barri, Escoles saludables, Perseverància, Plantejament i assoliment de reptes, Respecte pel medi ambient, Sentiment de comunitat, Sostenibilitat, Treball col·laboratiu, Vincle amb la comunitat educativa

Materials necessaris:
Jardineres: fustes, teles, terra, plantes, adob, pales i eines per fer-les.
Equipament de laboratori: lupes, aparells per a mesurar CO2
Material fungible: papers, colors, cartolines, vaselina
Informàtic: software d’ofimàtica, càmera i equip informàtic per a fer i editar el vídeo

Necessitats ateses:
L’Escola Diputació està ubicada al districte de l’Eixample i concretament al carrer Diputació, on es concentra una gran quantitat de trànsit i per tant els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica són molt elevats. Amb l’excepció del 2020, per la pandèmia i les restriccions de mobilitat, el districte supera sistemàticament les concentracions de diòxid de nitrògen i partícules en suspensió que fixa l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (El País 31 gener 2021). L’alumnat, el professorat i treballadors en general de l’Escola Diputació pateixen i són conscients d’aquests nivells excessius de contaminació atmosfèrica interior. El nostre projecte de jardí vertical a l’entrada de l’escola pretén donar resposta al repte de mitigar els efectes de la contaminació atmosfèrica interior. Els i les alumnes participants ho expliquen en el vídeo que van fer pel Congrés de Ciències: https://projectes.xtec.cat/barcelona-apren-ciencia/ponencies-2/si-posem-un-jardi-vertical-a-lentrada-de-lescola-reduirem-les-particules-contaminants-que-hi-entren/

Persones necessàries:
Mestra (aleshores Cap d’estudis i enguany directora) i els 100 alumnes de cicle superior
Quatre membres de la Comissió salut i medi ambient, mixta AFA-escola
Un membre i una voluntària de l’Espai Germanetes; una persona de La Fundició i dues de Lemur
Les famílies
El veïnat

Objectius:
El nostre projecte va néixer amb la clara finalitat de promoure l’educació pública de qualitat, participativa i inclusiva, que mitjançant un projecte ambientalment sostenible i socialment responsable fomentés els vincles entre l’alumnat i la seva comunitat escolar i reforcés el sentit de pertinença al barri. Objectius específics:
1) Promoure l’aprenentatge autèntic i transformador per a fomentar que l’alumnat s’enfronti al desafiament de plantejar i resoldre una problemàtica real posant en context els seus aprenentatges, aprengui acompanyat i alhora sigui capaç de dirigir la seva pròpia indagació, tot i entusiasmant-se i sorprenent-se a mida que aprèn.
2) Treballar els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides: ODS3 Salut i benestar, ODS11 Comunitats i ciutats sostenibles, ODS13 Acció pel Clima, ODS15 Vida de l’ecosistema terrestre.
3) Fomentar la interacció i comunicació amb el veïnat a través del treball comunitari per crear el jardí, així com del disseny dels cartells informatius i demanar permisos a les botigues o espais per a penjar-los.
4) Promoure l’adquisició de competències bàsiques en l’àmbit del coneixement del medi natural i social mitjançant la reflexió individual i col·lectiva sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica en els éssers humans i al món, i la seva idoneïtat i necessitats de diferents tipus de plantes per a reduir la contaminació a les ciutats.
5) Reforçar l’aprenentatge raonat de les matemàtiques (a través de calcular les diferències entre les quantitats de diòxid de carboni de les diferents mostres i els pressupostos), les habilitats artístiques i creatives (a través dels cartells penjats al barri, croquis i disseny del jardí vertical), les digitals (preparació d’un document en powerpoint conjunt, la presentació per al Congrés de Ciències, seguiment per xarxes socials), i les pròpies de la llengua (presentant el projecte a classe, fent els cartells, preparant el Congrés de Ciències).

Període d’execució:
-Data inici període d’execució: 14/09/2020
-Data final període d’execució: 30/06/2021

Destinatàries:
El projecte va dirigit a tota la comunitat educativa de l’Escola Diputació que inclou alumnes, mestres i altres treballadors, i famílies, així com al veïnat del barri ja que es tracta d’un projecte col·lectiu que involucra de manera activa a les i els veïns i les entitats i organitzacions locals. També interpel·la a les autoritats municipals per a donar resposta al repte de la contaminació atmosfèrica interior als centres educatius com el nostre.

Més informació:
Descarrega el material annex.

Co-creació Comunitària D’un Jardí Vertical A L’entrada De L’escola Per A Reduir La Contaminació Atmosfèrica Interior
Back To Top