skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AMPA ESCOLA MARINADA

Població:
Vilanova de Bellpuig

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:

L’Hort Escolar: un Projecte Col·lectiu, d’Emprenedoria i Autogestió és un projecte d’escola i de Comunitat Educativa que es va iniciar el curs 2016-17 i consolidat durant el 2017-18 que té com a objectiu principal la creació d’un context d’aprenentatge global i interdisciplinari a través d’un hort escolar. Així doncs, s’habilita en espai en desús de l’escola per a la creació d’un hort de cultiu ecològic, que esdevé un espai d’aprenentatge vivencial, significatiu i engrescador per als i les alumnes, que va molt més enllà del mer cultiu i cura de plantes; vol ser, el nostre projecte, un projecte d’aprenentatge integral i d’emprenedoria, emmarcat en l’assoliment de les competències bàsiques permetent a l’alumnat participar en tot el procés que va des de plantar una llavor fins a vendre el fruit que ens dóna.
En aquest marc, el projecte es desenvolupa amb la participació setmanal de tot l’alumnat de Primària (de 1r a 6è) gràcies a la introducció de l’hora hort dins l’horari lectiu a més de la participació activa dels demés agents de la Comunitat Educativa.

Pressupost:

El nostre projecte d’hort és de model econòmic cooperatiu i autogestionat. Això té com a efectes pràctics el següent:
– Vam partir d’una dotació inicial que l’escola fa al projecte (100 euros)
– A partir d’aquí els/les alumnes decideixen que comprem (quines plantes, quines eines,…) i invertim el pressupost inicial.
– Quan es fan les diferents collites es posen a la venda.
– Fem la Paradeta de l’Hort (al porxo de l’entrada) on, previ avís a les famílies via email, es posa a la seva disposició les fruites i hortalisses que hem collit.
– A cada collita hi participa un grup aula, de tal manera que tots vam passant per aquesta tasca.
– Després de collir es reuneixen els alumnes i acorden els preus de cada producte que tenim i creen el Full de Caixa
– Un cop feta la venta (a les sortides d’escola, 12.30h o 16.30h), es fa el quadrament de caixa (els propis alumnes) al Llibre de Comptabilitat de l’Hort (calculem els diners inicials, els finals, i el guany obtingut).
– A partir d’aquí, s’inverteixen els diners guanyats en noves llavors, planter, eines i material divers que l’hort pugui requerir, decisions en què l’alumnat participa amb molta motivació.
Altrament, rebem la col·laboració dels diferents agens de la comunitat educativa, com ara l’AMPA, l’escola, l’Ajuntament, donacions de famílies i empreses de l’entorn proper.

Obstacles a vèncer:

– El lloc destinat a l’hort ja que és complicat mantenir el seu bon estat perquè és de fàcil accès per a tothom.
– Obtenir amb més facilitat recursos econòmics per tal d’ampliar i millorar el projecte.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública, Altres

Delegació:

Pla d’Urgell

Paraules Clau:

– Hort escolar
– Comunitat educativa
– AMPA
– Hàbits de consum responsable
– Alimentació ecològica, sostenible i respectuosa amb el medi.
– Aprenentatge vivencial i competencial
– Treball en equip
– Treball cooperatiu
– Aprenentatge globalitzat
– Emprenedoria

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

L’hort escolar i el conseqüent projecte d’emprenedoria i autogestió ens permet promocionar entre el nostre alumnat els valors que ens defineixen com a escola. Dins del nostre Projecte Educatiu de Centre hi tenim definits els valors que volem infondre, els quals estan en línia amb l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar i d’acord amb el caràcter propi de la nostra escola.
Primerament, la tasca en l’hort escolar creiem que és un pas cabdal cap a la inclusió educativa ja que a través de les activitats proposades en aquest espai i la metodologia emprada ens permet l’atenció educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o socials.
Alhora, amb aquest projecte volem cercar la innovació metodològica i didàctica per tal que els nostres alumnes adquireixin bons nivells de competència els quals contribueixin al desenvolupament personal de tots i cadascun d’ells.
En definitiva, amb aquest treball de l’hort, la nostra escola pretén l’educació integral ja que en aquest valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres, així com el nostre entorn o el medi ambient. Perquè som una escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient i conseqüentment reballem a favor de la sostenibilitat. A través de l’hort escolar potenciem la sostenibilitat amb la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim.
Finalment, amb aquesta iniciativa potenciem el valor de l’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l’autoconeixement de l’alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació així com fomentar el desenvolupament de l’autoestima.

Materials necessaris:

– Palets
– Caixes de fusta
– Rodes
– Terra fem
– Planter
– Compostador
– Canyes
– Cordills
– Llavors
– Eines
– Tanca de l’hort
– Mànega
– Plàstics per fer els hivernacles
– Altres

Necessitats atesses:

La idea del nostre projecte és la de seguir creixent, seguir millorant en tot el que es pugui i aportant a l’alumnat de l’escola aquesta experiència global i competencial que ofereix l’hort escolar. De cara al curs que ve, i partint de la reflexió i anàlisi dels punts forts i punts febles del present curs, introduirem els canvis que aportin una millora en l’aplicació i consolidació d’aquesta activitat.
Es procurarà millorar la gestió de la paradeta, la millora de les tècniques de cultiu, i continuarem aportant els continguts més teòrics des de les possibilitats pràctiques que ens facilita l’hort. A més, tenim previst augmentar la capacitat de cultiu de l’hort.
Un altre objectiu per a l’any vinent serà, en la mesura del possible, incidir en l’autogestió del projecte, en la idea de projecte d’emprenedoria i de model basat en els principis bàsics del cooperativisme. En aquest sentit es donarà més valor i temps de dedicació en la presa de decisions, en la gestió de les inversions, i en control comptable per part de l’alumnat.
D’altra banda, està previst integrar a l’hora d’hort, més continguts de l’àrea de medi natural per tal de dotar-los de més qualitat i significativitat en l’alumnat.

Persones necessàries:

  • Alumnat de Primària de l’escola (de 1r a 6è):
  • AMPA, pares, mares i altres familiars de l’escola.
    Ajudant en tot allò que se’ls demana ja sigui amb treball manual o bé aportant material, eines i maquinària que s’ha hagut de menester. També aportant coneixements relacionats amb l’horticultura, la flora i la fauna de l’entorn proper,…
  • Mestres de la Comissió Hort.
    Reunits 1-2 cops per mes, aporten hores de feina de planificació i/o orientació de les tasques de l’hort, essent una ajuda per al mestre responsable.
  • Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.
  • Mestre encarregat.

Objectius:

❏ Crear un context d’aprenentatge que permeti treballar de forma globalitzada continguts de diferents àrees.
❏ Participar d’un projecte col·lectiu de forma activa i participativa, tant en la presa de decisions com en totes les tasques que se’n deriven.
❏ Participar d’un projecte amb un model econòmic basat en el cooperativisme i l’autogestió econòmica.
❏ Impulsar l’agricultura i l’alimentació ecològica, sostenible i respectuosa per tal de fomentar-ne el seu consum.
❏ Fomentar uns hàbits de consum responsables.
❏ Aprendre de forma directa i vivencial diferents contiguts de l’àrea de Coneixement del Medi Natural i Social.
❏ Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en el projecte.
❏ Fer recollida selectiva de les sobres del menjador escolar i dels esmorzars per fer-ne compost.

Període d’execució:

01/09/2017 a 31/08/2018

Destinataris:

Alumnat de Primària de l’escola (de 1r a 6è):
Els i les alumnes de Primària participen activament de les tasques de gestió i manteniment de l’hort al llarg del curs ja que disposen d’una hora quinzennal per treballar-hi.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA ESCOLA MARINADA

Correu electrònic de contacte:
{mail}

HORT ESCOLAR: UN PROJECTE COL·LECTIU
Back To Top