skip to Main Content

Edició:
2018

AMPA que el presenta:
AMPA Joan Miró

Població:
Barcelona

Modalitat:
AMPA Solidària

Breu descripció del projecte:

El projecte de transformació del pati l’escola, forma part d’un projecte integral de coeducació que va començar durant el curs 2015-2016. Després de rebre una formació integral sobre la perspectiva de gènere -claustre, famílies i alumnat, mitjançant una metodologia de Investigació Acció Participació (IAP) , els/les mestres de l’escola van observar de forma sistemàtica el pati de l’escola i van omplir unes fitxes d’observació per identificar:

1) Qui ocupava els espais. Què es feia i com s’hi interactuava, etc. A partir de la recollida d’aquestes dades, les entitats que portaven el desenvolupament tècnic del projecte (Associació Co-eduacció i la Coop. Filalagulla). , van realitzar una diagnosi amb perspectiva de gènere sobre el pati de la nostra escola. Aquesta diagnosi inicial és el punt de partida del projecte de transformació que vam desenvolupar durant el curs 2016-2017, un procés participatiu de sensibilització, formació redisseny de l’espai de joc

Es va constituir un grup motor format per (mestres, AMPA i equip de menjador ) per treballar: 1) Com volíem transformar el pati. 2) Quins espais volíem dissenyar. 3) Quins jocs volíem afavorir. L’objectiu de les sessions eren construir un mapa conceptual de transformació del pati tot introduint un nou equilibri entre el moviment, l’expressió i la relaxació. Com a AMPA, vam participar al grup motor 10 persones i després, amb sessions de treball internes vam compartir els resultats amb la resta de famílies. L’escola treballava els resultats de les sessions a les aules amb l’alumnat.

També vam realitzar dues jornades festives al pati per compartir amb tota la comunitat 1) el procés 2) els resultats del projecte. Durant la primera sessió vam presentar els resultats de la diagnosi per a sensibilitzar totes les famílies de l’escola sobre la necessitat de la transformació del pati i en la segona vam transformar el pati ‘temporalment’ construint nosaltres els nous espais de joc amb materials reciclats.

Pressupost:

1.500 euros per la compra dels materials i del mobiliari.

Obstacles a vèncer:

Implicar més famílies en el procés de transformació. Obtenir el finançament suficient pel projecte executiu, és a dir la transformació física del pati. Passar del mapa conceptual a la transformació física del pati.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
famílies del centre
altres

Delegació:

Barcelona Ciutat

Paraules Clau:

Diversitat. Gènere. Pati. Inclusió. Respecte. Equilibri.

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

Els valors centrals del projecte són l’atenció a la diversitat com un element enriquidor, els respecte per a la diversitat i la cohesió com un objectiu a perseguir en el sí de la nostra comunitat.

Materials necessaris:

Materials, reciclats, compra de mobiliari i elements decoratius que afavoreixin els nous usos. Materials d’oficina per elaborar els materials de comunicació i difusió.

Necessitats atesses:

La incorporació de la perspectiva de gènere és una fita fonamental en els projectes educatius de l’escoles i instituts. Les associacions de famílies tenim la responsabilitat d’implicar-nos i treballar de forma cooperativa amb els mestres de les nostres escoles, per tal de promoure unes relacions més equilibrades i justes entre nens i nenes, que tinguin en compte les identitats de gènere com un element de diversitat que enriqueix les relacions a l’escola.
La metodologia del treball ha promogut la implicació i participació de les famílies en un projecte de centre de forma coopertiva.

Persones necessàries:

  1. Comissió del Pati (representant de les famílies)
  2. Comissió Impulsora (10 famílies de l’escola implicades integralment en el projecte)
  3. 30 persones de les comissions com a suport i seguiment de la implicació de l’ampa en el projecte
  4. Totes les famílies de l’escola en les dues jornades obertes d’intercanvi.

Objectius:

Aquest projecte té com a objectiu principal transformar el pati de la nostra escola, introduint la perspectiva de gènere. La transformació es centrarà en modificar espais per acabar modificant els seus usos i les relacions entre nens i nenes.

Els objectius detallats són:

  1. Introduir la perspectiva de gènere en els usos i relacions entre nenes i nens al pati de la nostra escola.
  2. Transformar el pati de l’escola per afavorir noves relacions i usos.
  3. Sensibilitzar les famílies sobre la necessitat de reflexionar sobre les identitats de gènere
  4. Implicar les famílies en el procés de transformació del pati.

El nostre projecte d’una banda respon a la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les escoles de primària. Una reflexió fonamental sobre com entendre el gènere i la seva construcció social és fonamental. Després la necessitat de modificar els espais per tal d’afavorir el desenvolupament de relacions més justes, respectuoses i igualitària davant la diversitat a les aules. Per tot plegat el nostre projecte, és necessari i important. La seva metodologia participativa a més, treballa la implicació de les famílies en els processos i canvi de dinàmiques de la nostra escola.

Període d’execució:

13/12/2016 a 31/05/2017

Destinataris:

La comunitat educativa de l’escola Joan Miró (nens/nenes, claustre, equip de menjador, famílies de l’alumnat)

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Joan Miró

Back To Top