skip to Main Content

Edició:
2018

AMPA que el presenta:
AMPA Escola Lola Anglada

Població:
Tiana

Modalitat:
Fem xarxa per l’Èxit escolar

Breu descripció del projecte:

La Intel·ligència Emocional és la capacitat per reconèixer les nostres pròpies emocions i les de les altres persones així com de regular-les de manera positiva. És un dels aspectes més importants d’una persona perquè afavoreix l’autoconeixement, les relacions amb els altres i alhora millora l’aprenentatge i facilita la resolució de problemes i conflictes incidint en últim terme el benestar personal i social.

El coneixement de les emocions, l’adquisició de valors i les habilitats socials és un important objectiu que necessita ser treballat des de la primera infància i no només en l’àmbit escolar sinó també en l’àmbit familiar. En aquest sentit la Intel·ligència Emocional consisteix en posar en pràctica un conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a prendre consciència, comprendre, expressar i regular apropiadament
les emocions i els estats afectius.

En els últims anys les escoles preocupades per la millora del rendiment acadèmic, s’han centrat molt en potenciar les competències bàsiques i els aprenentatges acadèmics, deixant en un segon terme les competències i habilitats socioemocionals quan en realitat ambdós aspectes són importants per al desenvolupament integral de la personalitat. Avui dia comptem amb prou evidències científiques com per afirmar que la Intel·ligència Emocional és clau no solament per a l’èxit professional sinó també per al benestar personal i per a la vida en general, ja que contribueix de forma positiva a l’autoestima i al desenvolupament d’habilitats socials.

Tot i que l’educació emocional (EE) forma part del currículum tant d’educació infantil com de primària i secundària la realitat és que avui dia poques escoles l’han incorporat com a pràctica educativa en l’aprenentatge dels alumnes.

L’EE és una innovació educativa que té la seva fonamentació en les teories de la intel·ligència emocional de Daniel Goleman, la neurociència i la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner entre d’altres.

Entre els beneficis més importants que aporta l’educació emocional podem destacar:

 • Increment de les habilitats socials (empatia, assertivitat,…) i de les relacions interpersonals satisfactòries.
 • Millora de l’autoestima i autoconcepte.
 • Desenvolupament de l’automotivació per superar els reptes i obstacles de la vida quotidiana.
 • Disminució en l’índex de conflictivitat i comportaments violents.
 • Millora del rendiment acadèmic.

L’AMPA de l’Escola Lola Anglada de Tiana preocupada per oferir una educació de qualitat als nostres fills i filles i havent constatat que en el context que l’escola que hi ha un important nombre d’infants que viuen situacions que requereixen d’un treball emocional, hem desenvolupat juntament amb l’equip directiu i mestres de l’escola, regidoria de Benestar i drets socials de l’ajuntament de Tiana i amb l’assessorament dels professors Rafael Bisquerra I Esther García del Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica (GROP) de la Universitat de Barcelona, un programa d’EE on els nenes i nenes i les seves famílies aprenen a gestionar les emocions i adquireixen competències socioemocionals útils per a la vida quotidiana i per a la millora del rendiment acadèmic. Aquest projecte contempla també la participació del professorat en unes sessions de formació específica per tal que l’equip de mestres pugui aplicar tècniques i estratègies d’EE de manera transversal en l’acció tutorial amb els alumnes. Per últim, el tercer eix del projecte contempla sessions específiques de formació per a les mares i pares amb l’objectiu d’introduir l’EE en l’àmbit familiar i millorar la seva funció educativa.

Així doncs el projecte contempla tres línies d’actuació:

 • Educació Emocional per tots els nens i nenes de l’escola, des d’Educació Infantil a 6è de primària
 • Fonaments d’Educació Emocional per al professorat
 • Educació Emocional per a les famílies

Pressupost:

Ingressos Recursos propis 2000 Subvencions Administracions públiques 1950 TOTAL 3950 Despeses Contractació externa 3850 Material 100 TOTAL 3950

Obstacles a vèncer:

En un primer inici vam haver de vèncer algunes reticències de l’equip directiu, en aquest tipus de projectes compartits escola-famílies és difícil gestionar la col·laboració perquè sovint és viscut com una intromissió en la tasca educativa de l’equip docent. Des de l’AMPA no volíem que el nostre projecte d’EE fos concebut com una activitat extraescolar més totalment deslligada del projecte educatiu de l’escola sinó que l’objectiu és que a la llarga s’integri en el PEC.

És clau la complicitat i implicació de totes les famílies. És molt important explicar els beneficis de l’EE perquè no tothom, en un primer moment, hi veu la necessitat.

Portar a terme un projecte com el d’EE per a tothom implica un important volum d’hores de dedicació, cal comptar amb un nombre suficient de mares i pares voluntaris implicats i disposats a col·laborar, la planificació, coordinació i gestió del dia a dia del projecte implica esforços i dedicació en hores que cal tenir en compte. Cal un equip motivat i cohesionat per portar a terme el projecte.

Comptar amb l’assessorament tècnic i professional com el de Dr. Rafael Bisquerra i la Dra. Esther García del GROP de la Universitat de Barcelona és clau per a l’èxit del projecte. La recerca de professionals qualificats i amb disponibilitat per impartir els tallers és un dels aspectes cabdals per assolir els objectius plantejats inicialment.

Així mateix aconseguir el suport econòmic i institucional de les administracions públiques és també molt important.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre
altres

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

Educació Emocional Intel·ligència emocional Competències emocionals Rendiment acadèmic Èxit educatiu Equitat

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

Els valors clau del projecte són:

 • Treball en xarxa: els diferents actors de la nostra comunitat educativa ens hem posat d’acord per treballar l’EE a la nostra escola
  Per al proper curs tenim previst implicar a les altres AMPA de l’escola bressol i primària del poble.
  Alt nivell de participació de les famílies
  Suport institucional de les administracions públiques del territori, comptem amb el suport de l’ajuntament de Tiana i el suport econòmic de la Diputació de Barcelona així com de la pròpia AMPA que finança una part del projecte
 • Èxit educatiu: hem pogut constatar mitjançant els i les mestres de l’escola i les pròpies famílies que el projecte afavoreix millores significatives en el rendiment acadèmic dels nens i nenes participants
 • Equitat: s’han articulat subvencions per part de l’ajuntament i de la pròpia AMPA perquè les famílies en situacions de vulnerabilitat social puguin participar en els tallers.
 • Gestió emocional: empatia, assertivitat, autocontrol, confiança, autoconeixement

Volem que els alumnes siguin persones equilibrades i empàtiques, capaces d’identificar els seus sentiments i els de la resta. Formem a futurs adults que seran ciutadans del futur per tenir un món millor.

Materials necessaris:

Aules amb pissarres digitals i equips didàctics
Material divers per realitzar les activitats

Necessitats atesses:

El projecte EE per a tothom ha vingut ha cobrir una necessitat educativa que, actualment, es dóna en bona part de les escoles del nostre país.
El projecte pretén donar resposta a les necessitats d’adquisició i desenvolupament de competències emocionals en els infants de la nostra escola, al suport a la funció educativa de les famílies i a la professionalització del treball pedagògic de l’equip docent en aquest àmbit.
Arran de la posada en marxa del projecte d’EE de l’AMPA l’escola està incorporant aquesta matèria (que no ho oblidem forma part del currículum d’infantil i primària) al projecte educatiu del centre, un primer pas ha estat la integració dels material d’EE el Bosc de LEM a l’espai de tutoria
El blog d’EE qual s’hi accedeix des de la pàgina web de l’AMPA té fonamentalment dues funcions:

 • informar a les famílies de les activitats que realitzen els nostres fills i filles
 • reforçar les capacitats educatives de les mares i pares amb la publicació de continguts d’interès per a treballar l’educació emocional en l’àmbit familiar.

https://educacioemocionalsite.wordpress.com/
https://www.ampalolaanglada.cat/

Persones necessàries:

4 formadors especialistes en EE (mestres i llicenciats en Psicologia i Psicopedagogia).
2 Coordinadors de l’AMPA
1 Persona de gestió de l’AMPA

Objectius:

El projecte que presentem enguany és una evolució del Taller d’Educació Emocional desenvolupat els cursos 2014-15 I 2015-16 i que es va iniciar en un primer moment com a programa orientat a donar un valor educatiu al temps del menjador.

De l’experiència acumulada i la bona acollida tant de les famílies com del professorat i els propis alumnes, l’AMPA de l’Escola Lola Anglada amb el suport de professionals del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la Universitat de Barcelona i la col·laboració dels ajuntaments de Tiana i Montgat hem desenvolupat un nou projecte de caràcter global, integrador i orientat a la innovació i millora educativa.
El projecte pretén integrar als diferents agents de la nostra comunitat educativa i ampliar el públic destinatari cercant la participació d’altres AMPA del municipi.

Objectius
Els objectius fonamentals que es proposa assolir el projecte Educació emocional per a tothom són: Alumnes: desenvolupar competències emocionals i millorar el rendiment acadèmic en un marc d’excel·lència i equitat educativa

Famílies: proporcionar elements per afavorir la funció educativa de les mares i pares i aplicar l’educació emocional en l’àmbit familiar amb l’objectiu d’assolir més benestar i bons resultats acadèmics

Professorat: dotar d’eines i tècniques per incorporar l’educació emocional en la pràctica professional per tal que esdevingui una línia pedagògica de l’escola orientada a la millora educativa

Creiem que el nostre projecte mereix un reconeixement per les següent raons:

El projecte ha estat molt en ben acollit per les famílies, mestres i ajuntament i, en particular, per als propis alumnes, veritables protagonistes del projecte d’EE.
A dia d’avui tant l’escola com l’ajuntament s’han implicat de ple en el projecte i hi ha la voluntat d’estendre el projecte a d’altres centres del municipi.

El projecte d’EE ha evolucionant molt positivament fins el punt que l’escola l’ha anat integrant en e projecte educatiu de centre.

El fet de treballar en xarxa amb tots els agents de la nostra comunitat educativa i actuar a nivell d’alumnes, família i mestres dóna són un elements clau que reforcen el projecte i afavoreixen el seu èxit.

En les primeres avaluacions realitzades constatem que els nens i nenes de la a més de gaudir d’aquesta activitat milloren i molt les seves qualificacions i la relació amb els seus companys i mestres afavorint un bon clima i convivència escolar.

Període d’execució:

03/10/2016 a 09/06/2017

Destinataris:

La població destinatària del projecte són fonamentalment els alumnes de l’escola des del 2n curs d’Educació Infantil EI-4 fins a 6è de Primària. En alumnes de 1r curs d’Educació Infantil EI-3 inicialment no participen en el projecte perquè considerem que

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Escola Lola Anglada

Back To Top