skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Paco Candel

Població:
L’Hospitalet de Llobregat

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:

El projecte consisteix en generar propostes coeducatives des de l’AFA de l’escola Paco Candel mitjançant un petit grup de treball inicialment, que pugui esdevenir en comissió formalment, amb la intenció de promoure una educació que qüestioni els estereotips de gènere, que reconegui les capacitats i individualitats de tots els infants i que contribueixi a potenciar la igualtat real d’oportunitats entre nens i nenes, així com a eliminar tota mena de discriminació per raó d’identitat o sexe.

Aquest projecte neix amb la intenció d’aportar una mirada transformadora, incloent una perspectiva feminista i de gènere transversal en tots els àmbits dels nostre entorn educatiu. Volem aportar a la comunitat educativa estratègies i dotar-la d’eines per modificar i transcendir possibles relacions de poder, d’abús i de limitacions degudes a estereotips de gènere. Apostem per escoles i AFAs coeducatives que trenquin amb les expectatives de gènere, que esdevinguin canals per prevenir relacions violentes, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura d’indicadors de desigualtat. Tenim un compromís com a famílies per transformar i construir els fonaments per a unes relacions més igualitàries entre nois i noies. Des de l’AFA, volem convertir-nos en agents de transformació i promoure el canvi social mitjançant el qüestionament i la deconstrucció dels rols i estereotips de gènere històricament acceptats, que perpetuen desigualtats, injustícies i opressions.
A través de les diferents accions i recursos ( propostes de llibres, cinefòrums, campanyes de conscienciació per commemorar dies internacionals relacionats amb les dones, accions per visibilitzar i crear referents femenins, xerrades i tallers, etc. ) volem oferir a les famílies alternatives que contribueixin al debat, la reflexió i la conscienciació necessàries perquè nens i nenes puguin expressar-se, desenvolupar-se i viure en igualtat i plena llibertat.

Pressupost:

Data inici període d’execució: 01/07/2019
Data final període d’execució: 01/07/2020

Obstacles a vèncer:

Els obstacles que ens trobem davant d’aquest projecte es poden sintetitzar o equiparar als obstacles socials, culturals i acadèmics amb els que es troba el feminisme en qualsevol àmbit de la nostra societat.
El sistema d’ensenyament, impregnat encara de sexisme i visions estereotipades de gènere, continua transmetent referents socials i de coneixement que exclouen i no tenen en compte les dones. Hi ha tot un seguit d’idees, creences, valors, llenguatges i construccions mentals heretades des de fa molts anys que, sense que constin en el currículum oficial dels centres, impregnen i configuren el dia a dia de l’organització i les pràctiques de les nostres escoles. Aquest fet suposa un problema reflectit en forma de resistències per part de docents i professionals de l’educació, a l’hora de no considerar la coeducació un tema prioritari o adient, ja que sovint es creu que des dels centres escolars, ja es treballa prou bé aquest tema. Aquests mateixos factors formen part del pensament i sentiments de moltes persones i es troben també a les famílies que, amb les seves actituds i els models de masculinitat i feminitat transmesos, fomenten mancances en els nens i nenes socialment arrelades i acceptades, inherents a la societat que els envolta. Ens trobem així, cert rebuig per part d’algunes famílies per tractar la coeducació amb els seus fills i filles, bé perquè no la creguin necessària o bé perquè considerin que ja la tenen prou assumida.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals

Àrea territorial:

Barcelona comarques

Paraules Clau:

– Coeducació
– Identitat
– Estereotips
– Rols de gènere
– Drets
– Reflexió en família
– Sensibilització
– Dones rellevants
– Contribució per la transformació

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

– Igualtat
– Coeducació
– Diversitat
– Inclusió
– Cooperació
– Feminisme
– Respecte
– Compromís
– Reflexió
– Mirada crítica
– Creació referents alternatius
– Transformació social
– Llibertat

Materials necessaris:

Per fer les diferents activitats i campanyes de conscienciació i divulgació, comptem amb recursos propis de l’AFA en termes de material per confeccionar jocs de cartes de dones rellevants, pancartes, xapes, polseres per commemorar el dia de dona, cartells en diferents espais del centre per informar sobre xerrades o commemoració de dies importants com el dia de la nena i la dona a la ciència, etc.

Disposem també d’espai a l’escola per la celebració de xerrades, tallers, sessions de cinefòrum i formacions diverses.
Finalment, destaquem els recursos digitals al nostre abast, amb els quals podem fer difusió i comunicació amb les famílies i les entitats properes de les diferents accions que portem a terme: grups de whatsapp de les diferents classes, pàgina web de l’AFA, xarxes socials i padlet propi de la comissió de coeducació.

Necessitats ateses:

Aquest projecte dóna bàsicament resposta a la necessitat de canvi per aconseguir viure en un món més igualitari i just per tots i totes. Perquè construir una societat millor, demana fer les coses diferent.

Respon també a la necessitat de justícia de gènere, imprescindible perquè hi hagi justícia social i perquè ningú es quedi enrere, garantint la igualtat real d’oportunitats i la valoració indistintament de l’experiència, les aptituds i la aportació social i cultural d’homes i dones. Tanmateix, respon a la necessitat de les famílies i de la comunitat educativa més propera, de trobar instruments i alternatives per poder identificar i respondre als estereotips i rols de gènere que condicionen el desenvolupament de nens i nenes, i que han sigut normalitzats i acceptats socialment. En aquest sentit, respon a la necessitat que els centres educatius incorporin la perspectiva de gènere i crear l’espai de confiança des del qual les direccions i equips docents trobin la oportunitat de desaprendre i aprendre de nou conjuntament, donant valor al fet que l’AFA pot ser un suport per aquest procés transformador.
Una altra necessitat a la que respon, és la construcció d’un nou model de ciutadania que faci possible la participació i la plena integració i reconeixement de totes les persones, afavorint actituds més respectuoses i lliures de discriminació entre iguals.

Volem així, incorporar els “microfeminismes”, és a dir, una mirada diferent i alternativa a l’hora d’utilitzar un llenguatge inclusiu en tots els nostres comunicats, difondre imatges no normatives ni estereotipades i, en definitiva, normalitzar una manera de veure i acceptar la realitat més àmplia i lliure de clixés masclistes. Resultarà més fàcil d’aquesta manera, identificar les desigualtats i per tant, poder modificar-les.

Finalment, el projecte respon a la necessitat de prevenir i eliminar qualsevol tipus de violència masclista que s’exerceixi contra les dones i les nenes, la base de les quals està sustentada històricament en un sistema de creences i valors arrelats a la nostra societat que són transmesos des de la infància.

Per tant, la creació d’aquesta comissió respon, en definitiva, a la necessitat de crear un espai que esdevingui un recurs socialitzador amb un potencial transformador real de canvi educatiu i social per tal d’assolir la igualtat, la justícia i la pau.

Persones necessàries:

Degut a la voluntat de transformació profunda i de gran abast que implica el projecte, és necessària la complicitat de tota la junta de l’AFA per tal de poder realitzar-la.
Així, estan involucrades les següents persones:
– Vocal de la comissió de coeducació, qui coordina i guia el projecte.
– Presidència, secretaria i tresoreria.
– Comissions de festes, acció social, extraescolars i comunicació, que inclouen la perspectiva de gènere en totes les seves activitats i comunicacions.
– Totes les persones que participen al carnestoltes, que ajuden a triar disfresses, que reescriuen el guió de l’obra de Sant Jordi, que es pronuncien al cinefòrum, que venen a la xerrada, que fan el berenar, que es llegeixen el manifest, visionen els powerpoint, les que ens fan arribar un article, el títol d’un llibre, l’enllaç a un webinar…

Objectius:

– Sensibilitzar, conscienciar i difondre les polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere entre mares, pares, docents, equip directiu i personal de monitoratge de l’escola.
– Cercar recursos i activitats dinàmiques per oferir a les famílies i a l’escola. Incorporació d’una vocalia a la junta directiva de l’AFA amb la que es coordinen dins la programació anual de cada curs, activitats fixes de promoció, difusió. Oferir cada trimestre un eix de debat, per la reflexió i la conscienciació.
– Promoure jornades, activitats, xerrades i debats en matèria de coeducació.
– Realitzar una anàlisi crítica en clau de gènere de tots els àmbits de l’escola per tal d’identificar possibles transmissors de desigualtat.
– Incloure les perspectives de gènere interseccional a totes les comissions, espais de treball i projectes relacionats amb la comunitat educativa de la nostra escola. Treballar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les activitats, comunicacions i propostes de l’AFA de manera permanent.
– Participar en l’organització i funcionament de la futura coordinadora d’educació feminista amb altres AFA i entitats educatives, així com contribuir a la setmana de la solidaritat, el CAID, la xarxa de criança, etc.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 01/07/2019
Data final període d’execució: 01/07/2020

Destinatàries:

El projecte va dirigit a la comunitat educativa de la nostra escola i en especial, a les famílies, per tal de poder reconèixer i qüestionar els propis prejudicis com a model d’aprenentatge pels infants i poder oferir-los eines que evitin relacions desiguals i que garanteixin les mateixes oportunitats i condicions per a nens i nenes.
Com a part de la comunitat educativa del nostre entorn, també ens coordinem i participem amb altres entitats del barri i la ciutat que treballin la coeducació i la perspectiva de gènere amb les famílies. Així, col·laborem activament i compartim recursos amb el CAID (Centre d’Atenció i Informació a la Dona), la coordinadora d’escoles feministes de l’Hospitalet (en la creació d’una futura entitat municipal que aglutini les diferents comissions de gènere i coeducació de les escoles públiques de la ciutat) i la xarxa de criança i educació 0-6 del districte III (participant en l’organització d’una formació sobre gènere i educació per a professionals i famílies).

Des De L’AFA Coeduquem
Back To Top