skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Dolors Monserdà Santapau

Població:
Barcelona

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:

Al projecte que vam iniciar el curs passat i que ja està consolidat, estableix una sèrie de protocols per a tenir una xarxa de comunicació on totes les famílies estiguin integrades i se sentin partícips de l’escola. Això es dóna tant a nivell lectiu com en les activitats extracurriculars, ajudant a que tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats de beneficiar-se dels recursos i les propostes que li ofereix tant el centre com l’Associació de Famílies (AFA). És una forma també d’obrir una via de suport mutu entre famílies de procedències molt diverses i en situacions molt diferents. Això s’ha fet a través de una xarxa de comunicació a través de delegats i delegades, en contacte directe amb l’escola.

A cada curs també s’han establert persones de referència que fan l’acompanyament a les famílies nouvingudes o que per la seva procedència o per no entendre bé l’idioma necessiten un acompanyament més proper.

Gràcies a la inclusió de les famílies fora de l’àmbit escolar es pot afavorir una millor inclusió de tot l’alumnat, pel que també es promouen activitats i festes obertes a tot el grup classe a llocs on hi hagi cabuda per tothom i d’accés gratuït. En organitzar aquestes activitats animem especialment a que tothom hi participi.

Respecte a la participació a activitats extraescolars i casal d’estiu de l’escola, la comissió de convivència dona suport a les famílies a demanar les beques econòmiques i monitors de suport per a l’alumnat amb NEE i fa seguiment de les famílies que poden tenir més dificultat per fer aquests tràmits. Es publica a la pàgina web de l’AFA el procediment per fer les sol·licituds, tant de suport econòmic com de monitor, i es facilita un contacte directe per acompanyar a les famílies a demanar-ho.

Pressupost:

– 2232€: Part proporcional de l’escola de pares de les xerrades de la psicopedagoga que va dirigides a temàtiques proposades per la comissió.
– 450€: Part proporcional de les activitats i nous llibres de la biblioteca que son sobre temàtiques proposades per la comissió.
– 718.72€: Ajut de material escolar, sortides i col.lònies a famílies vulnerables, tramitat directament en concepte de “Ajut a famílies” entre l’AFA i direcció de l’escola.
– 1319.10€: Monitoratge de suport per la participació a les col.lònies de l’alumnat amb NEE.
– 200€: Monitoratge de suport de 2 alumnes per a poder realitzar l’extraescolar de piscina als que es va denegar aquest ajut per part de l’administració. La despesa total de les famílies els mesos que es va poder fer l’activitat (fins al confinament) va ser de 574.45€/família, desde l’AFA es van pagar 200€
– Per al curs 2020-21 l’AFA ha desenvolupat el projecte per a becar algunes extraescolars, activitats i casals d’estiu a famílies que per temes administratiu no han tingut accés tot i tenir necessitats socioeconòmiques i també per a assumir part de la despesa del monitoratge de suport d’alumnat amb NEE. Aquest pressupost correspon aproximadament a un 10% del pressupost total de l’AFA. Tot i no entrar dintre del projecte descrit a aquest concurs hem pensat que era una dada interessant a comentar.

Obstacles a vèncer:

– Dificultat d’accés a determinades famílies, ja sigui per no anar a l’escola a horaris habituals com per disposar de telèfon, watsapp, correu electrònic,…
Famílies que per no tenir la seva situació regularitzada no poden tenir accés als ajuts econòmics que dóna l’administració.
– Utilització de llenguatge no inclusiu per part de pares i mares de l’escola que després els seus fills i filles exporten al grup classe. Part de la feina de reeducació per a la inclusió passa per la reeducació dels pares i mares, ja que el model que l’alumnat rep a l’escola ja és inclusiu. – Des del mes de març i en context de pandèmia, es va perdre la comunicació directa a les entrades i sortides a l’escola entre famílies, pel que la interacció s’ha fet més complicada. S’ha fet molta tasca en aquest sentit a través de les persones de referència que hi ha assignades a cada grup classe i també a través de delegats i delegades i es vetlla perquè tot l’alumnat segueixi en contacte amb la comunitat educativa.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Altres

Àrea territorial:

Barcelona

Paraules Clau:

Inclusió
Convivència
Acollir
Acompanyar
Cohesió
Recolzar
Comunicar
Necessitats Educatives Especials
Necessitats Socioeconòmiques
Diversitat
Respectar
Suport

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Acollir i fomentar la cohesió de totes les famílies de l’escola
Orientar, acompanyar i recolzar aquells alumnes i/o famílies amb alguna necessitat especial

Materials necessaris:

– Blog/Web de l’AFA
– Adreça electrònica de la comissió per al contacte directe

Necessitats ateses:

– Hi havia famílies que no estaven dintre de la xarxa de canals de comunicació de la comunitat educativa, pel que no participaven de les activitats no lectives. Amb la creació d’aquests canals s’ha aconseguit que les famílies participin a activitats com les sortides de famílies o festes bi/trimestrals d’aniversari, donant a tots els nens i nenes l’oportunitat de tenir la seva pròpia festa d’aniversari i alhora de participar com a convidats també a les altres alumnes. Promovem que aquestes festes siguin en llocs públics/gratuïts per facilitar la participació de tothom. – Hi havia alumnat que no podia accedir a fer activitats extraescolars o casal d’estiu per motius econòmics. Hem revisat que totes les activitats susceptibles de ser becades per l’Ajuntament de Barcelones estiguin capacitades (abans no ho estaven). El casal d’estiu també té possibilitat de ser becat, també l’hem capacitat. S’ha aplicat el mateix criteri per al monitoratge de suport per a l’alumnat amb NEE (abans el pagaven les famílies o simplement no feien l’activitat per manca de recursos). Aquesta acció s’ha acompanyat de una campanya activa per ajudar a les famílies vulnerables a la tramitació d’aquestes beques, ja que en molts casos, la pròpia dificultat de fer els tràmits era el què feia que les famílies no accedissin a les beques. – Hi havia famílies que per problemes de comprensió de l’idioma o la cultura no tenia les mateixes oportunitats de participació. Amb la nova xarxa incloent persones de referència per a l’acompanyament de les famílies a cada grup, tothom té una persona de confiança a qui accedir per resoldre dubtes.
– Hi havia una inquietud per part de les famílies de saber comunicar o comprendre millor les diversitats que es troben a cada grup classe i com s’inclou l’alumnat amb NEE entre els companys i companyes. S’han donat pautes de comunicació inclusiva i fet xerrades de conscienciació en aquest àmbit.

Persones necessàries:

– Direcció de l’escola
– Tutors i tutores (19 persones)
– Delegats i delegades (2 per grup= 34 persones)
– Persones de referència (a molts cursos coincideixen amb els delegats/des) (34 persones)
– Comissió de convivència (8 persones)
– Coordinador extraescolars i casal d’estiu (2)

Objectius:

– Promoure la inclusió de tot alumnat i famílies a la comunitat educativa
Facilitar que tot l’alumnat de l’escola tingui les mateixes oportunitats per participar a totes les activitats, tant les lectives com les no lectives, organitzades pel claustre, per l’AFA o per les famílies a més petit abas.
– Establir canals de comunicació per tal de facilitar el contacte entre les famílies i la comunitat educativa així com proposar persones de referència amb qui poder resoldre dubtes i inquietuds i tothom se senti inclòs a la comunitat educativa.
– Conscienciar i donar visibilitat a les diversitats que trobem a la nostra comunitat a través de les xerrades trimestrals de delegats/des, activitats contacontes i exposicions a la biblioteca, publicacions al blog de l’AFA, xerrades mensuals de la psicopedagoga i altres iniciatives que poden sorgir des de les pròpies famílies.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 01/09/2019
Data final període d’execució: 31/07/2020

Destinatàries:

A totes les famílies, en especial a:
– Famílies i alumnat amb Necessitats Educatives Especials
– Famílies nouvingudes a l’escola
– Famílies provinents d’altres cultures i amb dificultats de comunicació (idioma)
– Famílies i alumnat en situacions de vulnerabilitat
– Famílies que es trobin en diferents situacions que dificultin la seva inclusió a la comunitat educativa.

Creació De La Comissió De Convivència
Back To Top