skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AFA Escola del Mar

Població:
Barcelona

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:
El programa COVISPORT és un exemple de l’esforç d’una comunitat educativa per adaptar-se a les restriccions generades per la pandèmia.

El 29 d’octubre de 2020 el Departament de Salut prohibia tot tipus d’activitat esportiva que no es realitzés en els anomenats “grups bombolla” escolars. Aquesta fet tenia un gran impacte en les activitats extraescolars de l’Escola del Mar de Barcelona ja que, com la majoria d’escoles d’una sola línia, les activitats agrupaven infants de diferents grups per a fer-les viables.
Per tant, la normativa conduïa al tancament de les extraescolars deixant als infants sense activitat esportiva dins i fora l’escola, ja que també es tancaven totes les instal·lacions esportives. De retruc, es generaven dificultats de conciliació laboral i familiar, problemes econòmics a les empreses de lleure i clubs, i la pèrdua de llocs de treball pel monitoratge.

Davant aquesta situació, la comissió d’extraescolars de l’AFA va “reinventar” un nou sistema organitzatiu al qual va anomenar COVISPORT. En tan sols dos dies, les activitats es van adaptar als grups bombolla i van passar a ser poliesportives; tots els espais de l’escola es van posar a disposició dels grups; les entitats gestores es van posar d’acord en igualar els preus, en la retribució del monitoratge i en centralitzar la gestió en una d’elles. Tota la comunitat escolar (equip directiu, professorat, AFA i les entitats gestores) va treballar conjuntament en el disseny de COVISPORT i les famílies van rebre amb entusiasme la nova oferta. Els infants podien seguir fent esport en un entorn protegit.

L’èxit de la proposta va tenir repercussió en els mitjans de comunicació i diverses AFAs van contactar amb l’Escola de Mar per demanar assessorament i poder replicar el model organitzatiu. El programa es va mantenir fins al març del 2021 quan, ja sense restriccions, es va recuperar el sistema organitzatiu habitual.

Pressupost:
Posar en marxa COVISPORT va representar un esforç econòmic per a tothom. D’una banda, les entitats gestores van haver de renunciar als seus guanys amb l’objectiu de mantenir els llocs de treball, mentre que el monitoratge va adaptar les seves retribucions a la nova situació sobrevinguda. Els preus de les inscripcions es va igualar per a totes les activitats que s’oferien, i des de l’AFA es va fer un esforç per mantenir la figura de la coordinadora durant tot el temps que van durar les restriccions.

Com a resultat d’aquest esforç es va aconseguir un equilibri econòmic sostenible temporalment, mentre va ser vigent la normativa restrictiva de la Generalitat.

Obstacles a vèncer:
– Les normatives de la Generalitat reguladores de l’activitat física i de lleure per a infants. Es va solucionar amb el disseny general de COVISPORT
– El diferent sistema organitzatiu i retributiu de les entitats gestores de les activitats extraescolars. Per vèncer aquest obstacle es va convèncer a les diferents entitats en fer un únic sistema organitzatiu i retributiu. La proposta va ser ben acceptada.
– El procés d’adaptació de l’oferta d’activitats. Es va passar d’una oferta esportiva molt específica (judo, futbol,…) a una oferta més genèrica i lúdica (jocs de contacte, lliscaments, expressió corporal…)
– La necessitat d’espais. La nova proposta organitzada per grups bombolla necessitava disposar de més espais de pràctica. Es va solucionar utilitzant altres espais de l’escola a més dels estrictament esportius.

Col·laboradores:
Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals

Àrea territorial:
Barcelona ciutat

Paraules Clau:
– COVISPORT
– Model d’extraescolars en temps de pandèmia
– Capacitat de reacció de la comunitat educativa
– Activitat física i esportiva extraescolar en un entorn segur
– Treball en xarxa de la comunitat educativa i el sector del lleure
– Intercanvi d’experiències positives entre AFAs

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
– Treball conjunt d’una comunitat educativa.
– Capacitat de reacció davant una situació sobrevinguda.
– Establiment d’un nou model d’oferta esportiva extraescolars adaptat a restriccions per la pandèmia.
– Compartir experiències positives amb altres AFAs de centres docents.
– Vetllar pel manteniment de l’ocupació de les persones treballadores del lleure educatiu.
– Garantir el dret al lleure dels infants en situacions adverses.

Materials necessaris:
– Els materials utilitzats van ser els que ja s’utilitzaven per a les activitats esportives extraescolars als quals es va afegir el material de les classes d’educació física per poder realitzar la nova oferta d’activitats.

Necessitats ateses:
El projecte COVISPORT va donar una resposta organitzativa en temps de pandèmia per:
– Mantenir l’oferta extraescolar d’una manera segura
– Oferir una alternativa de pràctica esportiva als infants que s’havien quedat sense oferta als clubs esportius
– Mantenir i fins i tot crear nous de llocs de treball per al monitoratge
– Mantenir el flux econòmic de les entitats i clubs gestores de les activitats
– Facilitar la conciliació laboral i familiar
– Establir xarxa col·laboradora entre AFAs

Persones necessàries:
Per poder dur a terme COVISPORT va ser necessària la complicitat, el treball i l’esforç de diferents persones:
– La direcció del centre va ser clau per poder reestructurar tota l’oferta i utilitzar tots els espais de l’escola. A més, la directora forma part de la comissió d’extraescolars
– La professora d’educació física. Una peça clau per orientar la nova oferta d’activitats físiques que tindria COVISPORT. També forma part de la comissió d’extraescolars.
– Els pares i mares de la comissió d’extraescolars que, conjuntament amb la directora, la professora d’educació física i la coordinadora van elaborar i dinamitzar el projecte.
– La coordinadora d’extraescolars. La persona encarregada de gestionar l’activitat diària, coordinar al monitoratge i relacionar-se amb les entitats
– El monitoratge. Va haver d’adaptar-se ràpidament per dur a terme el nou tipus d’activitats esportives. Cal fer esment que el model organitzatiu de COVISPORT va donar feina a un nombre major de persones que amb les extraescolars tradicionals.
– Els responsables de les entitats gestores. Van ser determinants pel fet de posar-se d’acord en establir un model organitzatiu i retributiu conjunt.

Objectius:
El disseny inicial de COVISPORT es va recollir en un full informatiu (veure Fitxer adjunt) adreçat a les famílies. En aquest full s’establien els principals objectius del programa. En destaquem els següents:
– Organitzar una nova oferta temporal per a que els infants de l’escola poguessin fer activitat física i esportiva mentre es mantingués l’aturada de les activitats extraescolars de dins i fora l’escola.
– Poder fer activitat física d’una manera segura, seguint les instruccions del Departament de Salut.
– Mantenir el flux econòmic de les empreses gestores de les activitats extraescolars
– Seguir oferint feina al monitoratge de les activitats extraescolars i obrir la possibilitat de treball a monitoratge del menjador i altra personal de les empreses.
– Possibilitar el manteniment de la conciliació laboral i familiar que quedava malmesa per l’aturada de les activitats extraescolars i de tota activitat esportiva i de lleure.

Període d’execució:
-Data inici període d’execució: 02/11/2020
-Data final període d’execució: 26/03/2021

Destinatàries:
– Als infants de l’Escola del Mar
– A les famílies de l’Escola del Mar
– A les entitats gestores de les activitats extraescolars de l’escola
– Al monitoratge de les activitats extraescolars
– A altres AFAs i comunitats escolars que vulguin reproduir un model similar
– A col·lectius de treballadors (sindicats, cooperatives,…) per veure un projecte que mantenia l’ocupació i donava feina en temps de restriccions.

Més informació:
Descarrega el material annex.

Covisport, Una Proposta D’activitat Extraescolar En Temps De Pandèmia
Back To Top