skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AMPA CEIP ESCOLA ÍTACA

Població:
Manresa

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:

Aquest és un projecte que treballa per a la igualtat d’oportunitats de les famílies de l’escola.
El banc d’hores està adreçat a les famílies amb dificultats econòmiques que per la seva situació no poden pagar la quota anual que l’escola demana per cobrir despeses de material i sortides. Consisteix en intercanviar hores de treball dels pares i mares per l’import que manqui de pagar de la quota.
El projecte es va crear i es coordina des de la Comissió Solidària de l’escola, una de les comissions de treball de la CAFI (la CAFI és el nom que se li dóna a l’AMPA a l’escola ÍTACA) i concretament el materialitza una mare que és educadora social. La identificació i selecció de les famílies que se’ls oferirà la possibilitat de fer ús del banc d’hores la fa conjuntament l’equip directiu, les coordinadores de comunitats i la mare educadora social. Si cal, es demana informació als serveis socials. Aquesta mare responsable del projecte, s’encarrega també de contactar a les famílies, explicar-los el projecte, animar-los a participar i sobretot, organitzar les hores de treball i fer-ne el seguiment.
Les hores de treball és temps que el pare o mare de la família beneficiària del projecte dedica a realitzar tasques en horari escolar. Les tasques que se’ls encomanen són diverses i ajustades a les seves habilitats. Alguns exemples són: muntar mobles auxiliars, folrar o reparar llibres de la biblioteca, cosir, rentar els gots de vidre que utilitzen els nens d’infantil a les aules, mantenir els embornals nets de sorra i fulles, remenar la sorra del sorral i realitzar tasques de jardineria. Cada hora de treball correspon a una quantitat d’euros fixada que es destinen directament al pagament de la quota de l’escola.

Pressupost:

El pressupost d’aquest projecte és d’aproximadament d’uns 4000 €/curs.
Com ja s’ha comentat, aquest pressupost l’aconsegueix la Comissió Solidària de la CAFI a través de les activitats que organitza durant tot el curs: venda de calendaris, venda de roba de segona mà, venda d’altres productes com un boc’N’roll, llumineta, organitzant dinars en les festes de l’escola, etc.

Obstacles a vèncer:

– Reticència d’algunes famílies a participar en el projecte
– Compromís de les famílies beneficiàries.
– En alguns casos, barrera cultural i idiomàtica.

Col·laboradors:

Direcció, Famílies, Altres

Delegació:

Bages

Paraules Clau:

Solidaritat, quota escolar, banc d’hores, famílies amb necessitats econòmiques, integració, implicació, cooperació.

Nivell Educatiu:

Infantil, primària

Valors clau:

Compromís: per a la correcta execució del banc d’hores cal un ferm compromís de les famílies beneficiàries per a realitzar les tasques encomanades en l’horari pactat.
Solidaritat: el projecte promou la solidaritat entre les famílies.
Respecte i discreció: la informació sobre quines famílies s’acullen a aquest projecte no és pública, no ho saben ni els propis infants, ni els mestres d’aquets nens, ni la resta de famílies. L’escola fomenta molt la participació i implicació de les famílies a l’escola en tasques de voluntariat, per tant, els pares i mares que treballen pel banc d’hores queden integrats entre altres familiars o col·laboradors.
Valor del treball: les famílies beneficiàries no reben una ajuda a fons perdut sinó que ho fan a canvi d’aportar el seu treball per a la millora de la comunitat. D’aquesta manera es fomenta l’esforç i dedicació per tal de posar en valor tant la seva feina com les excursions i el material que s’utilitza a l’escola. A través d’aquest projecte, les famílies reben el missatge de la importància de les sortides/excursions que s’organitzen des de l’escola.

Materials necessaris:

Material que l’escola ja té.

Necessitats atesses:

El projecte de “Banc d’hores” dóna resposta a la necessitat de donar les mateixes oportunitats a tots els alumnes de l’escola sigui quina sigui la seva situació econòmica familiar. I per altra banda, dóna resposta a la necessitat de trobar una solució davant els impagats de la quota escolar que es generen a cada curs degut a la situació d’alguna de les famílies.

Persones necessàries:

Les persones necessàries perquè aquest projecte es porti a terme són:
– Responsable del projecte per part de la CAFI. Des de l’inici és una mare de la Comissió Solidària de la CAFI que és educadora social i que posa totes les seves habilitats professionals i personals per al bon desenvolupament d’aquesta tasca. Sense aquesta persona, la feina discreta que fa contínuament i la seva implicació, aquest projecte no seria possible.
– Part de l’equip directiu. Concretament el secretari, que té el control de les famílies que no han pagat la quota i la directora.
– Conserge de l’escola. Bona part de les tasques encomanades són tasques que faria ell i que per tant ha de cedir o compartir amb els pares i mares beneficiaris del projecte. La seva col·laboració és imprescindible.
– Comissió Solidària. Els membres de la Comissió Solidària de la CAFI organitzen durant l’any una sèrie d’activitats que serveixen per a finançar aquest projecte.
– Famílies de l’escola. La participació de les famílies de l’escola en les activitats que s’organitzen des de la Comissió Solidària és imprescindible per poder aconseguir el pressupost d’aquest projecte.

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest projecte és promoure la igualtat de condicions i oportunitats entre els alumnes de l’escola. Gràcies a aquest projecte tots els infants de l’escola gaudeixen d’unes mateixes condicions i poden assistir a totes les sortides programades, independentment de la situació econòmica de la família.
Altres objectius que s’assoleixen són:
Fomentar la participació de les famílies a l’escola. La tipologia de família que es beneficia d’aquest projecte són famílies que normalment s’impliquen poc en les activitats de l’escola. La participació en aquest projecte suposa conèixer el fer i estar dels alumnes a l’escola i sol ser la porta d’entrada per a involucrar-se després en d’altres activitats que s’organitzen des de la CAFI o des de l’escola mateixa. És una forma d’aproximar el projecte educatiu de l’escola a aquestes famílies, ja que el projecte educatiu de l’Ítaca promou la implicació de les famílies.
Promoure la solidaritat entres les famílies. El pressupost per a aquest projecte s’aconsegueix a partir de la implicació i aportació econòmica de les famílies de l’escola en les activitats que organitza la Comissió Solidària.

Període d’execució:

12/09/2017 a 21/06/2018

Destinataris:

El projecte va dirigit a les famílies amb necessitats econòmiques que no poden pagar completament la quota de material i sortides o que no poden pagar part d’ella. S’hi acullen entre 7 i 12 famílies cada curs. Algunes d’elles són famílies que se n’han beneficiat també en cursos anteriors i que malauradament la seva situació econòmica no ha canviat.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA CEIP ESCOLA ÍTACA

Correu electrònic de contacte:
{mail}

BANC D’HORES
Back To Top